Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)Lao (ພາສາລາວ)
Home ໂອກາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ
ນະໂຍບາຍການລົງທຶນ:

ນະໂຍບາຍການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກປັບປຸງ ເພື່ອເຊື້ອເຊີນ ແລະ ສະຫນັບ ສະຫນູນການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນ ສປປ ລາວ.ໃນປີ 2009,ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໄດ້ຖືກດັດແກ້ ໂດຍສຸມໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ນັກລົງ ທຶນ ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ.

ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນໃນທຸກຂະແຫນງການ ແລະ ທຸກເຂດແຄ້ນ ໃນ ທົ່ວປະເທດ ຍົກເວັ້ນ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ ແຕະ ຕ້ອງເຖິງຄວາມຫມັ້ນຄົງ,ແລະ ຄວາມສະ ຫງົບຂອງຊາດ,ມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ,ຕໍ່ສຸກຂະພາບຂອງປະຊາ ຊົນ ລາວແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ.

ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ:
 • ຄວາມຫມັ້ນຄົງ ດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ
 • ມີຊັບພະຍາກອນທາງນຳ້ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຊິ່ງຮວມມີແຮ່ທາດ,ແຫ່ລງພະລັງງານ,ປ່າໄມ້ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກນຳໄຊ້ແລະ ສາ ມາດຖືກພັດທະນາຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະປ່ຽນໃຫ້ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກສູ່ຕະຫລາດສາກົນໄດ້
 • ຄ່າແຮງງານຕຳ່
 • ລາວ ຕັ້ງຢູ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ພວມຂະຫຍາຍົວແລະ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ປະເທດໄທ,ວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຈີນ
 • ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດ ອາຊຽນ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ຈີນ ທີ່ມີປະຊາກອນປະມານ 500 ລ້ານຄົນ
 • ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີນະໂຍບາຍສ້າງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
 • ມີກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ, ແຮງງານ ແລະ ອຶ່ນໆ
 • ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບລະບົບສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ແລະ ທົ່ວໄປ (GSP)ຈາກ 42ປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດຈາກ ສາຍພົວພັນ ການຄ້າແບບປົກກະຕິນຳປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພາະວ່າລາວ ຍັງຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນປະເທດ ດ້ອຍພັດທະ ນາ. ນອກຈາກນັ້ນ,ຫລາຍປະເທດ ຈາກ ເອີຣົບ ແລະ ຍີປຸ່ນ ຍັງໃຫ້ ສປປ ລາວ ສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າເຊັ່ນ ການຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າ ເຊິ່ງມີຫລາຍກວ່າ 200ລາຍການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ສິດທິພິເສດນັ້ນ.ດັ່ງນັ້ນ,ສິນຄ້າຂອງລາວ ສາມາດ ເຂົ້າ ສູ່ຕະຫລາດສາກົນໄດ້ ໂດຍ ພາ ສີ ຕຳ່ຫລື ປອດພາສີ
 • ສປປ ລາວ ຍັງມີ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານອາກອນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ເຊັ່ນ: ການຍົກ ເວັ້ນອາກອນ, ອາກອນມື້ພັກ, ຍົກເວັ້ນອາກອນນຳເຂົ້າ ສຳລັບບາງວັດຖຸດິບ ທີ່ຈະຖືກ ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ ຫລື ບໍ່ມີອາກອນສຳລັບສົ່ງອອກ.
ຮູບແບບການລົງທຶນ

ການລົງທຶນແບບຮຸ້ນສ່ວນ ລະຫວ່າງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ

ການລົງທຶນແບບຮຸ້ນສ່ວນ ລະຫວ່າງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການລົງ ທຶນຮ່ວມລະຫ່ວາງ ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ,ມີ ກຳ ມະສິດຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງ ເປັນນິຕິບຸກຄົນໃຫມ່ຂື້ນ ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ

ການລົງທຶນທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາ

ການລົງທຶນທຸລະກິດຮ່ວມຕາມສັນຍາແມ່ນ ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງນິຕິບຸກຄົນພາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ກັບນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນສັນຍາໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ເປັນນິຕິບຸກຄົນໃຫມ່ ຫລື ສາຂາໃຫມ່ຂື້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການລົງທຶນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ຫລື ຕ່າງປະເທດ

ການລົງທຶນຝ່າຍດຽວຂອງຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນຫລື ຕ່າງປະເທດແມ່ນການລົງທຶນ ພາຍໃນຫລືຕ່າງປະເທດຝ່າຍດຽວ ຊຶ່ງອາດຈະມີຜູ້ລົງທຶນຜູ້ດຽວ ຫລືຫລາຍຄົນ ໃນກິດຈະການ ຫລື ໂຄງການໃດຫນຶ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ
ຂັ້ນຕອນ ທີ 1
ຂໍໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ ແລະ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ຈາກຫນ່ວຍງານປະຕູດຽວ,ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ,ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຜູ້ລົງທຶນຄວນມີລາຍການເອກະສານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ (ຈາກຫນ່ວຍງານປະຕູດຽວ)
 • ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ
 • ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ/ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ສັນຍາ ຫລື ຂໍ້ມູນພັນທະຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຜູ້ລົງທຶນ (ກໍລະນີ ວິສາຫະກິດ ປະສົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ)
 • ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
 • ສຳເນົາຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ແລະ ປັດສປອດ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ (ສຳລັບຄົນຕ່າງ ປະເທດ),ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ລົງທຶນ ເປັນຄົນລາວ ຕ້ອງມີ ສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ສຳເນົາ ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ຮູບຖ່າຍ 3x4  ຈຳນວນ 6 ແຜ່ນ
 • ໃບຍັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ
 • ໃບມອບສິດຈາກເຈົ້າຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນເອກະສານ ແທນ (ຖ້າມີ)

ຂັ້ນຕອນ ທີ 2
ຂໍໃບທະບຽນອາກອນ

ລາຍການເອກະສານທີ່ຕ້ອງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ໃບສະຫມັກ ເຖິງ ກົມອາກອນ ເພື່ອຂໍລົງທະບຽນອາກອນ
 • ໃບດຸ່ນດ່ຽງເລີ້ມຕົ້ນ
 • ສຳເນົາໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ
 • ສຳເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບຍັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຈາກທະນາຄານ
 • ລາຍຊື່ຂອງພະນັກງານ / ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ຖືກຈ້າງໂດຍບໍລິສັດ

 

ຂັ້ນຕອນ 3
ຂໍກາຈຳ້ບໍລິສັດ

ລາຍການເອກະສານທີ່ຕ້ອງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ສຳເນົາໃບອານຸຍາດການລົງທຶນ
 • ສຳເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
ຫນ່ວຍງານປະຕູດຽວ

ຫນ່ວຍງານປະຕູດຽວ,ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະເອື້ອອຳນວຍຄວາມ ສະດວກຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນໂດຍໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການພິຈາລະນາ ການລົງທຶນ, ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ.