Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)Lao (ພາສາລາວ)
Home ຂໍ້ມູນການຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດ

ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນທ່າກ້າວ.ນັບຕັ້ງແຕ່ ໄດ້ມີການຫັນ ປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນປີ 1986ພາຍໃຕ້ກົນ ໄກ ເສດຖະກິດໃຫມ່ເສດຖະກິດລາວໄດ້ປ່ຽນຈາກເສດຖະກິດແບບ ລວມສູນ ແລະ ມີແຜນການ ມາເປັນ ລະບົບເສດຖະກິດ ຕະຫລາດແບບເປີດກ້ວາງ. ນະໂຍບາຍເປີດປະຕູ ສູ່ຕະຫລາດໂລກ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດ ການລົງທືນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ. ການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂລກໄດ້ປະເຊີນກັບວິກິດການທາງການເງິນ,ເສດຖະກິດລາວ ແມ່ນສຶບຕໍ່ຂະ ຫຍາຍຕົວ.ໃນປີ 2009,ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ຫລືGDPແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຄົງທີ່ ທີ່ 7%ແລະ ມັນຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນຊຸມປີຕໍ່ມາ.ສ່ວນ ຫນຶ່ງຂອງ ການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແຫນງການ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກະສິກຳ ເຊິ່ງຮວມມີ ການທ່ອງ ທ່ຽວ,ການປູກພືດກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳປ່າໄມ້, ພະລົງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ຂະແຫນງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 4.1% ຕໍ່ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄລຍະ ປີ 2005-2010 ໂດຍກວາມເອົາ 30.4% ຂອງ GDP ທັງຫມົດ,ໃນຂະນະທີ່ຂະແຫນງ ອຸດສາຫະກຳ (ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລົງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ)ແມ່ນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ທີ່ 12.5%ຕໍ່ປີ ໃນໄລຍະດຽວກັນ ໂດຍກວາມເອົາ 26%ຂອງ GDPທັງຫມົດ.ຂະແຫນງການບໍລິ ການກໍ່ເພີ້ມຂື້ນ 8.4% ຕໍ່ປີ ໃນຊຸມປີດຽວກັນ ເຊິ່ງກວມເອົາ 37.2% ຂອງ GDP ທັງຫມົດ.

ເສດຖະກິດລາວຍັງຈະສຶບຕໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຊ່ວຍເຫລືອຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໃນອຸດສາຫະກຳ ພະ ລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່.ການກໍ່ສ້າງ ເປັນອີກແຮງຜັກດັນຫນຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມແຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານ ເຄື່ອນ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງ.ໃນທ້າຍປີ 2004,ສາຍພົວພັນການຄ້າ ແບບປົກກະຕິນຳປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຂອງລາວ ໄດ້້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ​ຍົກ​ເວັ້ນອັດຕາ ພາສີສິນຄ້າ​ເຂົ້າສະຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ລາວ ຍັງກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ ການເປັນ ສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າໂລກ ຫລື WTOໃນອີກ 2-3 ປີຂ້າງຫນ້າ. ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທາງດ້ານການຄ້າ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂື້ນ. ສຳລັບເບື້ອງ ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດນັ້ນ, ລະບົບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT) ທີ່ໄດ້ເລີ້ມ ວາງແຜນໃນປີ 2008 ຄວນຈະສາມາດຊ່ວຍ ປັບປຸງລະບົບພາສີຂອງລັດ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ຫລາຍຂື້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ,ຕະຫລາດຫຸ້ນແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວ ເຊິ່ງ ແມ່ນຮຸ້ນ ສ່ວນລະຫວ່າງລັດຖະ ບານລາວແລະ ບໍລິສັດ Korean Stock Exchange ຄາດວ່າ ຈະເປີດຢ່າງ ເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 10ຕຸລາ 2010.ຕະຫລາດຫຸ້ນຂອງ​ລາວຈະກາຍເປັນ ແຫລ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ ການລົງທຶນ ແລະ ທຸກພາກທຸລະກິດ.