Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)Lao (ພາສາລາວ)
Home ສະມາຊິກ ປະເພດຂອງສະມາຊິກ

ສະມາຊິກຂອງ ສຄອ ປະກອບມີ:

ສະມາຊິກສາມັນ
ສະມາຊິກສົມທົບ
ກະລຸນາເບິ່ງ “ໂຄງຮ່າງສະມາຊິກ ສຄອ” ຂ້າງລຸ່ມ


ສະມາຊິກສາມັນ

ບຸກຄົນທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດ ແລະ ຕົວແທນຂອງນິຕິບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຂື້ນທະບຽນ ທຸລະກິດ ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ນັບແຕ່ທຶນຈົດທະບຽນ 50,000,000 ກີບ (ຫ້າສິບລ້ານ ກີບ) ຂື້ນໄປ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຫລື ຮັບສະຫມັກເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າເປັນຄະນະບໍລິ ຫານງານ, ຄະນະປະຈຳ, ມີສິດລົງຄະແນນສຽງຕົກລົງບັນ ຫາສຳຄັນ ຂອງ ສຄອໃນກອງປະ ຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຄ່າລົງທະບຽນສະມາຊິກສາມັນ ສຳລັບສະຫມັກຄັ້ງທຳອິດແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທຶນຈົດທະບຽນ ຄ່າລົງທະບຽນ ຕໍ່ຄັ້ງ ຕໍ່ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ
50,000,000-400,000,000 ກີບ 250,000 ກີບ
400,000,000 ກີບ ຂື້ນໄປ 500,000 ກີບ

 

ຄ່າບຳລຸງສະມາຊິກຕໍ່ປີ:

ທຶນຈົດທະບຽນ ຄ່າປຳລຸງສະມາຊິກຕໍ່ປີ
50,000,000-200,000,000 ກີບ 150,000 ກີບ
200,000,000-400,000,000 ກີບ 300,000 ກີບ
400,000,000-1,000,000,000 ກີບ 500,000 ກີບ
1,000,000,000 ກີບ ຂື້ນໄປ 1,000,000 ກີບ

 

ສະມາຊິກສາມັນ ມີສິດ ແລະ ພັນທະດັ່ງນີ້:

  • ມີສິດສະເຫນີຄວາມເຫັນຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະປະຈຳ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບ ສຄອ; ມີສິດຮ້ອງຕໍ່ຄະນະເພື່ອກວດກາເອກະສານ ແລະ ບັນຊີ ຊັບສິນຂອງ ສຄອ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  • ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຫລື ສະຫມັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າ ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານ, ຄະນະປະຈຳ, ມີສິດລົງຄະແນນສຽງຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນ ຂອງ ສຄອໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
  • ມີສິດໃນການນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ຂອງ ສຄອ, ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ, ການບໍລິການ ໃນ ດ້ານຕ່າງໆ, ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດ, ໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ ແລະ ການ ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທຸລະກິດ, ແຮງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ສິດຜົນ ປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຈາກ ສຄອ
  • ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ ສຄອ ຈັດຂື້ນເຊັ່ນ: ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ, ຕະ ຫລາດນັດ, ງານພົບປະນັກທຸລະກິດ ທີ່ຈັດຂື້ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

 


ສະມາຊິກສົມທົບ

  • ສະມາຊິກສົມທົບ ແມ່ນພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ເປັນຕົວແທນຕາງຫນ້າ ໃຫ້ແກ່ຫົວ ຫນ່ວຍທຸລະກິດ, ສະມາຄົມ ຫລື ກຸ່ມທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດຫມາຍ

  • ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງສະມາຊິກສົມທົບ ແມ່ນຄືກັນກັບສິດ ແລະ ພັນທະຂອງສະ ມາຊິກ ສາມັນ ຍົກເວັ້ນສິດເລືອກຕັ້ງ ຫລື ສະຫມັກ ຮັບເລືອກຕັ້ງເຂົ້າ ເປັນຄະນະ ບໍລິຫານງານ, ຄະນະປະຈຳ, ຄະນະກວດກາ, ເລຂາທິການ ແລະ ສິດລົງຄະແນນ ສຽງ ຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນ ຂອງ ສຄອ

ລາຍຊື່ສະມາຄົມທຸລະກິດ:


1.
ສະມາຄົມ ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳລາວ
ທ່ານ ພູວົງ ກໍຣະສັກ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານສາລາຄຳໄຕ້,
ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 812025
ແຟັກສ: 021 812117

 

2.
ສະມາຄົມ ອຸດສາຫະກຳຍານພາຫະນະລາວ
ທ່ານ ສະເຫນີ ຈູນລະມະນີ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ T2, ບ້ານຫນອງດ້ວງ,
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 212370; 021 216343
ແຟັກສ: 021 212360
ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

3.
ສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳຫນ່າຍຜະລິດສິນດ້ວຍພາບ-ສຽງ
ທ່ານ ຄຳຫລ້າ ນາກຄະວົງ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 020 55621012; 020 77955966
ແຟັກສ: 021 330063
ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

4.
ສະມາຄົມ ນັກທຸລະກິດຍິງ
ທ່ານ ນາງ ຈັນເທົາ ປະຖຳມະວົງ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ໄກສອນພົມວິຫານ (ສຄອ ແຫ່ງຊາດ),
ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 453554
ແຟັກສ: 021 453554
ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

5.
ສະມາຄົມກາເຟລາວ
ທ່ານ ສີນຸກ ສີສົມບັດ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ວັດຫລວງ,
ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ: 031 212644
ແຟັກສ:

 

6.
ສະມາຄົມ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
ທ່ານ ຊຸມພອນ ມະໂນທຳ
ທີ່ຢູ້: 46 ຖະຫນົນ ໄກສອນພົມວິຫານ,
ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 451841
ແຟັກສ: 021 451844
ເວັບໄຊ: www.laoconsultants.com

7.
ສະມາຄົມ ເຟີນິເຈີ້ລາວ
ທ່ານ ໂຍທິນ ເວດສະພົງ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫນອງບຶກ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 640705
ແຟັກສ: 021 612288; 021 413457

8.
ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບ ລາວ
ທ່ານ ອ່ອນສີ ບຸດສີວົງສັກ, ປະທານ
ໂທ: 021 222769; 021 214450
ແຟັກສ, 021 216993
ອີເມວ: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

9.
ສະມາຄົມ ຊາວຄ້າຂາຍອັນຍະມະນີ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບລາວ
ທ່ານ ພູວົງ ພະມີສິດ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຕະຫລາດເຊົ້າ ຊັ້ນ 2, ຖະຫນົນ ລ້ານຊ້າງ,
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 263869
ແຟັກສ: 021 263869

10.
ສະມາຄົມ ຫັດຖະກຳລາວ
ທ່ານນາງ ຈິນດາ ພົມມະສະຖິດ, ປະທານ
ໂທ: 021 452956
ແຟັກສ: 021 453678
ເວັບໄຊ: www.laohandicrafts.com

11.
ສະມາຄົມ ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານລາວ
ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມື່ອງ ຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 212823
ແຟັກສ: 021 262542; 021 241062
ເວັບໄຊ: www.laohandicrafts.com

12.
ສະມາຄົມ ICT ລາວ
ທ່ານ ທະນົງສິນ ກັນລະຍາ
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 2, ຕຶກ SCC, ບ້ານ ສີຫອມ,
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 250850
ແຟັກສ: 021 219117
ເວັບໄຊ: www: http://lica.laopdr.org

13.
ສະມາຄົມ ຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະ ຫວ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ
ທ່ານ ປະຈິດ ໄຊຍະວົງ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ສີສັງວອນ, ບ້ານ ຮ່ອງແຈ,
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ
ໂທ: 021 417053
ແຟັກສ: 021 417056

14.
ສະມາຄົມ ຜູ້ປະກອບການສິນຄ້າ ຊັ້ນສູງ
ທ່ານ ພິສິດ ບັນຍາດິດ, ປະທານ

ໂທ: 021 241666; 021 219333
ແຟັກສ: 021 242666; 021 219333

15.
ສະມາຄົມ ນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສລາວ
ທ່ານ ຄຳຈັນ ລັດຕະນະວົງ
ທີ່ຢູ່: ຫລັກ 7, ຖະຫນົນເລກທີ 13
ໂທ: 021 710985; 021 710173
ແຟັກສ: 021 451986; 021 450138

16.
ສະມາຄົມ ນັກທຸລະກິດປູກໄມ້ ແລະ ພືດອຸດສາຫະກຳ
ທ່ານນາງ ມະນີວອນ ວິຣະວົງ
ທີ່ຢູ່: 175 ບ້ານນາຄຳ,
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 520023
ແຟັກສ: 021 520022

17.
ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ບົວຂາວ ພົມສຸວັນ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ເສດຖາທິລາດ, ວົງວຽນນຳ້ພຸ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 243501-2
ແຟັກສ: 021 251770

18.
ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ ໄມ້ສຳເລັດຮູບ ແຫ່ງຊາດ ລາວ
ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ສຸລິຍະມາດ, ປະທານ
ໂທ: 021 413878; 021 760386
ແຟັກສ: 021 760387

19.
ສະມາຄົມ ນັກທຸລະກິດຫນຸ່ມ
ທ່ານ ອູ່ສະຫວັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 263973; 021 243551
ແຟັກສ: 021 243533

 

ລາຍຊື່ກຸ່ມທຸລະກິດ:

1.
ກຸ່ມທຸລະກິດກໍ່ສ້າງລາວ
ທ່ານ ດຣ ປານ ລາດຊະວົງ, ປະເທດ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ທ່າເດື່ອ.
ໂທ: 021 217120
ແຟັກສ: 021 217120

2.
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດສີມັງລາວ
ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ, ປະທານ
ໂທ: 021 451116
ແຟັກສ: 021 263120

3.
ກຸ່ມວັດສະດຸກໍ່ສ້າງລາວ
ທ່ານ ຫນູເບັງ ສະຫວັນບຸນຫຍິ່ງ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ສະຫວ່າງ ເລກທີ 151/09, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 218521
ແຟັກສ: 021 216881

4.
ກຸ່ມກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ລາວ
ທ່ານ ໂພທອງ ອິນທະປັນຍາ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫົນ ຫລວງພະບາງ, ບ້ານ ວັດຈັນ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອຣຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 217153
ແຟັກສ: 021 216874

5.
ກຸ່ມສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ລາວ
ທ່ານ ກັ່ນແກ້ວ ໄຊໂກສີ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: 43-47 ຖະຫນົນ ລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 215043
ແຟັກສ: 021 217 054

6.
ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ລາວ
ທ່ານ ສູນທອນ ສິລິສັກ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ຫນອງແຫ້ວ,
ເມືອງ ຫາດຊາດຟອງ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 812007
ແຟັກສ: 021 812006

7.
ກຸ່ມທຸລະກິດການຢາ ລາວ
ທ່ານ ດຣ ສະນັ່ນ ຈຸນລະມະນີ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ໂສກປ່າຫລວງ, ບ້ານ ທົ່ງກາງ,
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 312271
ແຟັກສ: 021 314722

8.
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດເກືອ ລາວ
ທ່ານນາງ ບຸນທະວີ
ໂທ: 021 264632
ແຟັກສ: 021 218248

9.
ກຸ່ມຜະລິດເຫລັກເສັ້ນ ສປປ ລາວ
ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ສຸກດາລາ, ປະທານ
ໂທ: 021 820377
ແຟັກສ: 021 832134