Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)Lao (ພາສາລາວ)
Home ກ່ຽວກັບເຮົາ ສຄອ ແຂວງ

PCCI Map

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງບໍແກ້ວ
ທ່ານ ສຸພອນ ປັນຍາດາ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານມົງຄຸນສິນ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ,
ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
ໂທ: 084 212107
ແຟັກສ: 084 212107

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ທ່ານ ຄຳໄຊ ໄມມະລີ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພໄຊ, ເມືອງ ປາກຊັນ,
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ໂທ: 054 280 090
ແຟັກສ: 054 280 090

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຈຳປາສັກ
ທ່ານ ດຣ. ຈິນດາ ວົງສຸລິ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ເລກທີ 13, ບ້ານ ທ່າຫລວງ, ເມືອງປາກເຊ,
ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ: 031 254 339
ແຟັກສ: 031 254 349
Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ທ່ານ ສາຍສະມຸດ ບົວເພັງຄູນ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ອານຸ, ບ້ານ ເລົ່າໂພໄຊ,
ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ
ໂທ: 051 250 899
ແຟັກສ: 051 250 899
Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຫົວພັນ
ທ່ານ ເຄນທອງ ວຽງວິໄລ, ປະທານ
ທ່ີຢູ່: ຖະຫນົນ ຜາທີ, ບ້ານ ພັນໄຊ
ເມືອງ ຊຳເຫນືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ
ໂທ: 064 314532
ແຟັກສ: 064 314532

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງຫລວງນຳ້ທາ
ທ່ານ ບຸນທອນ ສຸທິວົງ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ຫລວງນຳ້ທາ,
ແຂວງຫລວງນຳ້ທາ
ໂທ: 086 212108
ແຟັກສ: 086 212108

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງຫລວງພະບາງ
ທ່ານ ຄຳພຽງ ມະນີຈິດ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ສັກກະລິນ, ບ້ານວັດແສນ,
ເມືອງ ຫລວງພະບາງ,
ແຂວງ ຫລວງພະບາງ
ໂທ: 071 252 383
ແຟັກສ: 071 252 383

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ທ່ານ ນັນແສງ, ຈັນປະເສີດ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ປ່າສັກ, ເມືອງໄຊ,
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ໂທ: 081 312 300
ແຟັກສ: 081 312403

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງສາລະວັນ
ທີ່ຢູ່:
ໂທ:
ແຟັກສ:

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ທ່ານ ຄຽງ ອຸທິເດດ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ຖະຫນົນ ໃຈເມືອງ (ຕະຫລາດ ດາວເຮືອງ), ບ້ານ ທ່າເມືອງ
, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ
, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: 041 253325
ແຟັກສ: 041 253326

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງວຽງຈັນ
ທ່ານ ສົມຈິດ ສີຄຳເພັງ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນຫມີໄຕ້, ເມືອງ ວຽງຄຳ,
ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ: 023 431 594
ແຟັກສ: 023 431 594

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ທ່ານ ແກ້ວອຸດົມ ໄຊດວງຕາ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ,
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ໂທ: 074 211465
ແຟັກສ: 074 211465

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ທ່ານ ຄຳພູ ວັນນະຈັກ, ປະທານ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ແປກ,
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ໂທ: 061 312335
ແຟັກສ: 061 312335