Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

     1ໃນຕອນເຊົ້້າ ຂອງ ວັນທິ 12 ທັນວາ 2017, ເວລາ 9: 00 ໂມງ ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ໄດ້ມີພິ ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການບຳລິຫານຕົ້ນທືນການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ (Logistics  Cost Management) ຂື້ນ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດການຝຶກອົບຢ່າງເປັນ ທາງການໂດຍ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ, ຮອງ ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະປະທານ ີໍຮ່ວມ ອີກ 3 ທ່ານ ໄດ້ແກ່ : ທ່ານ  SHIKO IKEDA, ຫົວໜ້າຜູ້ຕ່າງໜ້າ ອົງການສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບຢືນຍົງ ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AOTS) ປະຈຳບາງກອກ, ທ່ານ ປຣະຈິດ ໄຊຍະວົງ, ປະທານ ສະມາຄົມຜູ້ຈັດສົ່ງສີນຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ອາຈານ ກ້ອງລິດ ຈັນທຣີກ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ສະພາຂົນສົ່ງແຫ່ງ ປະເທດໄທ.

 

     ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ອົງການສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບຢືນຍົງ ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AOTS) ປະຈຳບາງກອກ, ສະມາຄົມຜູ້ຈັດສົ່ງສີນຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສະພາຂົນສົ່ງແຫ່ງ ປະເທດໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ໃນປີນີ້ ແມ່ນເປັນຄັ້ງມີ່ 3 ແລ້ວ, ເຊີ່ງໃນຄັ້ງແລກ ແມ່ນ ໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີ 21-23/3/2017 ໃນຫົວຂໍ່ ຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ( International logistics ) ເຊີ່ງ ໃນຄັ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 51 ທ່ານ ເຊີ່ງມາຈາກພາກລັດ ຈຳນວນ 20 ທ່ານ ແລະ ພາກ ທຸລະກິດ 31 ທ່ານ. ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນວັນທີ 12-14/09/2017, ໃນຫົວຂໍ້​ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຕ່ອງໂສ້ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ (Logistics and Supply Chain Management)  ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງມົ້ດ  75 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກ ເອກະຊົນ ເຊີ່ງ ການຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ດຳເນີນເປັນເວ 3 ວັນເຕັມ. ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງ້ນີ້, ເຊີ່ງເປັນຄັ້ງທີ 3 ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຈາກ 2 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ. ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ 2 ຊຸດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ເຄີຍໃນເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ໃນຂັ້ນພື້ນຖານຜ່ານມາແລ້ວ ກັບ ສະພາການຄ້າ ໄດ້ສືບຕໍ່ບົດຮຽນໃນລະດັບ ສູງຂື້ນ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ເລິກເຊີ່ງກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດນຳກັບໄປໃຊ້ໃນການພັດທະວຽກງານການຂົນສົ່ງ ໃນ ອົງກອນໃຫ້ ເກີດປະໂຫຍດ ທີ່ ສຸດ ກໍ່ຄື ການພັດທະນາ ລະບົບການຂົນສົ່ງ ຂອງ ລາວ,  ເຊີ່ງການຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດແມ່ນ ຈະໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບວີທະຍາກອນ ທີ່ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ດ້ານວຽກງານ ການຂົນສົ່ງ ຈາກ ສະພາຂົນສົ່ງ ແຫ່ງປະເທດ ໄທ ເຊີ່ງ ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ເຊີ່ງ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ຈະໄດ້ລົງເລິກ ດ້ານການບໍລິຫານຕົ້ນທືນຂອງບໍລິສັດ ເຊີ່ງຕິດພັນໂດຍກົງ ກັບການຄິດໄລ່ຕົ້ນທືນ ເຖີງຂົນສົ່ງສີນຄ້າ . ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ, ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ ເຊີ່ງການຝຶກອົບຮົມ ຈະໄດ້ດຳເນີນ ເປັນເວລາ ທັງໝົດ 4 ວັນ.

1
2
3
4
5