Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

   00 ພີທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການສ້າງຕັ້ງສູນຜູ້ປະກອບການຍີງ  ລະຫວ່າງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ອົງການເວີລດເອດຢູເຄເຊີນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 29/09/2017 ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເພື່ຶອວຽກງານການສົ່ງເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດ ເຕີບໂຕຂະຫຍາຍຕົວແລະມີຄວາມຍືນຍົງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການນຳພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ແລະ ປະເທດລາວກໍເຊັນດ່ຽກັນ ການ ຫຼຸດລົງຈໍານວນວຽກ ແລະ ໄພຄຸກຄາມຈາກຄວາມທຸກຈົນ ໄດ້ບິບບັງຄັບ ໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ ໃຫ້ເລີ່ມຫັນມາປະກອບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ທຸລະກິດສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ເກີດຂື້ນຈັດຢູ່ໃນປະເພດທີເອີ່ນວ່າ ເສດຖະກິດ ບໍ່ເປັນທາງການ ຍ້ອນເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບບໍລິການໃດໆ ຄືກັນກັບວິສາຫະກິດທີ່ສ້າງຕັ້ງແບບທາງການ ເຊັ່ນ ທາງດ້ານ: ຂໍ້ມູນດ້ານຕະຫຼາດ, ການບໍລິການ, ດ້ານການເງິນ, ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ.ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການເພດຍິງ, ຍ້ອນບໍ່ມີສະຖານທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ, ແຫລ່ງທຶນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງບໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການປະກອບການທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ. ສະນັ້ນ,  ສະຖານທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ຂອງຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ອັນນຳໄປສູ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ.

1
2
3
4
5
6
7