Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

The National tripartite and development partner on decent work country programme for Lao PDR

during 2017-2021 on 3 March 2017, Vientiane, Lao PDR

group-picture

decent-work

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາມຝ່າຍຄັ້ງສຸດທ້າຍຮ່ວມກັບອົງການແຮງງານສາກົນປະຈຳບາງກອກແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບເນື້ອໃນແຜນງານການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ເປັນທຳ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ  ແລະ ເປັນທຳຂອງ ສປປລາວໄລຍະ 2017-2021. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7 ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.