ແຈ້ງການ

ເຖິງ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງ, ສະມາຄົມ, ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ສະມາຊິກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ.

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊໃໝ່ ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ຈາກ
www.laocci.com ມາເປັນ www.lncci.la

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍໍແຈ້ງມາເຖິງບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ