ແຈ້ງການ

ເຖິງ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງ, ສະມາຄົມ, ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ສະມາຊິກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ.

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊໃໝ່ ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ຈາກ
www.laocci.com ມາເປັນ www.lncci.la

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍໍແຈ້ງມາເຖິງບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ

Dear User,

The Address of LNCCI’s Website has been change www.lncci.la

Thank you